O wydawnictwie

Wydawnictwo Naukowe Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Instytutu zajmującą się wydawaniem publikacji związanych tematycznie z misją oraz celami statutowymi Instytutu Ordo Iuris. Publikujemy zarówno stricte naukowe prace badawcze, jak również opracowania o bardziej ogólnym i popularyzatorskim charakterze. We wszystkich naszych działaniach wydawniczych zawsze kierujemy się wysoką jakością edytorską oraz staramy się, aby nasze publikacje stanowiły oryginalny i twórczy wkład w debaty naukowe i publiczne dotyczące spraw najistotniejszych z punktu widzenia należytego funkcjonowania państwa, społeczeństwa oraz systemu prawnego.

Wszystkie wydawane prace dotyczą zagadnień związanych z szeroko rozumianą kulturą prawną i jej związkami z innymi naukami humanistycznymi oraz społecznymi. Naszym szczególnym zainteresowaniem cieszą się opracowania poświęcone tematyce kształtowania kultury prawnej, ochrony praw i wolności człowieka, kondycji rodziny, działań organów władzy publicznej czy poszanowania prawnego ładu konstytucyjnego. Jesteśmy przekonani, że dla właściwego funkcjonowania państwa i społeczeństwa konieczne jest promowanie prawa jako obszaru odnoszącego się bezpośrednio do najwyższych wartości moralnych.

Regularnie wydajemy pięć serii wydawniczych: Biblioteka Ordo Iuris, Raporty Instytutu Ordo Iuris, Poradniki, Przewodniki oraz Broszury. W pierwszych dwóch seriach ukazują się oryginalne i recenzowane prace naukowe spełniające prawne kryteria monografii naukowych. W pozostałych seriach wydawniczych publikujemy opracowania przybliżające w klarowny oraz przystępny sposób jedne z najważniejszych praktycznych zagadnień prawnych, z jakimi każdy z nas może spotkać się w życiu codziennym. Wierzymy, że taka koncepcja wydawnictwa, łączącego w swoim profilu zarówno dzieła naukowe, jak i popularyzatorskie jest słuszna oraz potrzebna z punktu widzenia realiów i wymagań otaczającego nas świata.

Wydawnictwo Naukowe Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris ujęte jest w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), z przypisaną liczbą 80 punktów.