Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?

Autorzy

Tymoteusz Zych; Karina Bosak; Łukasz Bernaciński; Filip Furman; Katarzyna Gęsiak; Michał Naszkiewicz; Karolina Pawłowska; Karolina Wiśniewska; Bartosz Zalewski

Słowa kluczowe:

konwencja stambulska, gender, przemoc względem kobiet, prawo międzynarodowe, Unia europejska

Streszczenie

Niniejszy raport zawiera kompleksową analizę najważniejszych zagadnień związanych z Konwencją stambulską, w szczególności dotyczących jej podłoża doktrynalnego, niezgodności z polską Konstytucją, uchybień w procesie ratyfikacyjnym, błędnej identyfikacji przyczyn przemocy, funkcjonowania komitetu GREVIO oraz rosnącego sprzeciwu wobec jej założeń wyrażanego na arenie międzynarodowej. Konwencja stambulska okazała się dokumentem wadliwym, niespełniającym swojej podstawowej funkcji, jaką powinno być przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
W raporcie ponadto scharakteryzowane zostały istniejące w polskim systemie prawnym rozwiązania antyprzemocowe, które jeszcze przed ratyfikacją Konwencji zapewniały wysoki poziom ochrony prawnej przed przemocą domową. Raport zawiera projekt Konwencji o Prawach Rodziny, która stanowi odpowiedź na problemy i zagrożenia, z jakimi mierzy się dziś rodzina. Konwencja o Prawach Rodziny, opierając się na wiedzy naukowej, w sposób prawidłowy identyfikuje rzeczywiste przyczyny przemocy i proponuje skuteczne rozwiązania mające na celu walkę z tym zjawiskiem.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adolphe J., „Gender” Wars at the United Nations, „Ave Maria Law Review”, nr 11/1, 2012.

Banasiuk J. (red.) i in., Czy Polska powinna ratyfikować Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwal-czaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?, Raport Instytutu Ordo Iuris, Warszawa 2014, https://ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/Raport_przemoc_OI_0.pdf, dostęp: 15 maja 2020.

» Banasiuk J., Stępkowski A., Teoretyczne założenia koncepcji gender-based violence w świetle danych empirycznych, „Przegląd Sejmowy”, nr 3, 2018, z. 146, s. 21–38.

» Banaszkiewicz B., Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, z. 3, 2013, s. 591–656.

» Beauvoir de S., The Second Sex, tłum. na jęz. ang. C. Borde, S. Malovany-Chevallier, New York 2010.

» Bebel A., Kobieta i socyalizm, Kraków 1907.

» Bernaciński Ł., Stanowisko Instytutu Ordo Iuris w sprawie wniosku o opinię przedstawionego przez Par-lament Europejski w trybie art. 218 ust. 11 TFUE (Opinia 1/19), https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzen-stwo/stanowisko-instytutu-ordo-iuris-w-sprawie-wniosku-o-opinie-przedstawionego#_ftnref17, dostęp: 9 września 2020.

» Boć J., [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., red. J. Boć, Wrocław 1998.

» Borysiak W., komentarz do art. 18 i 33, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. L. Bosek, M. Safjan, Warszawa 2016.

» Butler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, tłum. K. Krasuska, Warszawa 2008.

» Catalano S., Intimate Partner Violence, 1993–2010, U.S. Department of Justice, 2012 (revised 2015).

» Charlesworth H., Not Waving but Drowning: Gender Mainstreaming and Human Rights in United Nations, „Harvard Human Rights Journal”, nr 18, 2005, s. 1–14.

» Dobrowolski M., Status prawny rodziny w świetle nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sądowy”, nr 4, 1999, s. 5–30.

» Engels F., Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa. W związku z badaniami Lewisa H. Mor-gana, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. III, Warszawa 1982.

» England P., Three Reviews on Marriage, „Contemporary Sociology”, nr 105, 2000, s. 564–579.

» European Institute for Gender Equality, Gender in Sport, Luxembourg 2017.

» European Institute for Gender Equality, What is Gender Mainstreaming, Luxembourg 2016.

» European Union Agency for Fundamental Rights, Violence Against Women: an EU-wide Survey. Main Results, Luxembourg 2014, fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-

- survey-main-results-apr14_en.pdf, dostęp: 10 września 2020.

» Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, „Council of Europe Treaty Series”, nr 210, https://rm.coe. int/16800d383a, dostęp: 11 września 2020.

» Fiedorczuk P., Radzieckie prawo rodzinne jako przedmiot recepcji w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 3154, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” XXXI, Wrocław 2009, s. 355–380.

» Filgueiras Toneli M.J., Galv??o Adri??o K., Perucchi J., Gender and Feminism: Theoretical-Epistemo-logical Considerations and Methodological Impacts, „Psicologia & Sociedade”, nr 25, 2013.

» Firestone S., The Dialectic of Sex. The Case for Feminist Revolution, New York 1972.

» Garlicki L., komentarz do art. 33, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, LEX, 2016.

» Górny G., Zwycięstwo ideologii gender oznaczać będzie ostateczny koniec sportu kobiecego, https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/430883-zwyciestwo-gender-oznaczac-bedzie-koniec-sportu-ko-biecego, dostęp: 24 lipca 2020.

» Guney G., The Group of Experts under the Istanbul Convention on Preventing and Combating Violen-ce against Women and Domestic Violence and the ECtHR: Complementary or Contradictory Tools?, March 31, 2020, https://www.ejiltalk.org/the-group-of-experts-under-the-istanbul-convention-on-preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violence-and-the-ecthr-complementary-or-contradictory-tools/, dostęp: 17 września 2020.

» Hammarberg T., Tożsamość płciowa a prawa człowieka, Malmö 2011.

» Horkheimer M., Adorno T., Dialektyka oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994.

» Jasiński W., Uwagi o trybie ścigania przestępstwa zgwałcenia, „Prokuratura i Prawo”, nr 1, 2014, s. 68–84.

» Kobieta a socjalizm, „Gazeta Robotnicza. Pismo Poświęcone Sprawom Polskiego Ludu Pracujące-go”, nr 146/19, wydanie z 11 grudnia 1909 r.

» Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład, Londyn 1988.

» Konwencja o Prawach Rodziny – Projekt, https://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/Konwencja_o_Prawach_Rodziny_z_komentarzami_PL_1.pdf, dostęp: 8 września 2020.

» Legowicz J., Zarys historii filozofii, Warszawa 1983.

» Mik C., „Opinia w sprawie oceny merytorycznej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja nr 210) podpisanej w Stambule, 11 maja 2011 r., oceny jej zgodności z Konstytucją RP oraz o niektórych konsekwencjach jej ratyfikacji dla Polski”, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=2515 oraz https://glosdla-zycia.pl/wp-content/uploads/2015/02/KONWENCJA_opinia-prawna.pdf, dostęp: 28 lipca 2020.

» Miodowski A., Radykalny feminizm Aleksandry Kołłontaj i próby urzeczywistnie-nia jego pryncypiów w przestrzeni społeczno-obyczajowej Rosji Sowieckiej (1917–1922), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” nr 1/1, 2016, s. 24–44.

» Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women, Gender Mainstre-aming. An Overview, United Nations, New York 2002.

» Olczyk M., Cywilnoprawne środki ochrony kobiet – ofiar przemocy domowej – uwagi na tle Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, [w:] Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, „Biuletyn RPO”, nr 7, 2013, s. 51–65.

» Opaliński B., Udział podmiotów władzy wykonawczej w ratyfikowaniu umów międzynarodowych, „Ius Novum”, numer specjalny, 2014, s. 133–147.

» Ożóg M., Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego”, nr 18, 2015, s. 263–285.

» Pawlak Z., Filozoficzne aspekty ideologii „gender”, „Studia Wrocławskie”, nr 16, 2014.

» Paz Galupo M., Researching While Cisgender: Identity Considerations for Transgender Research, „In-ternational Journal of Transgenderism”, nr 18/3, 2017, s. 241–242.

» Pfäfflin F., Remarks on the History of the Terms Identity and Gender Identity, „International Journal of Transgenderism”, nr 13/1, 2011, s. 13–25.

» Rai S.M., Institutional Mechanisms for the Advancement of Women: Mainstreaming Gender, Democra-tizing the State?, [w:] Mainstreaming Gender, Democratizing the State, red. S.M. Rai, Manchester 2018.

» Rector R.E., Fagan P.F., Johnson K.A., Marriage: Still the Safest Place for Women and Children, 2004, Chart 1, B1732, https://www.heritage.org/marriage-and-family/report/marriage-still-the-safest-place-women-and-children, dostęp: 8 września 2020.

» Report of the Fourth World Conference on Women Beijing, 4–15 September 1995, Statement by the President of the Conference on the commonly understood meaning of the term gender, 2–3, A/CONF.177/20/Rev.1.

» Report submitted by Poland pursuant to Article 68, paragraph 1 of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Baseline Report), Received by GREVIO on 26 March 2020, GREVIO/Inf(2020)8, Non official translaton, https://rm.coe.int/grevio-inf-2020-8-eng/pdfa/16809e5394, dostęp: 18 sierpnia 2020.

» République de Pologne, Rapport relatif aux mesures prises pour la mise en ?uvre de la Conven-tion du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence ? l’égard des femmes et la violence en famille, présenté par le Gouvernement de la République de Pologne conformément ? l’article 68 de la Convention – otrzymany przez komitet GREVIO w dniu 26 marca 2020, GREVIO/Inf(2020)8, https://rm.coe.int/grevio-inf-2020-8-rapport-etatique-pologne/pdfa/16809e0641, dostęp: 18 sierpnia 2020.

» Sarnecki P., Idee przewodnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy”, nr 5, 1997, z. 22, s. 9–32.

» Sarnecki P., komentarz do art. 48 i 53, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, LEX, 2016.

» Scruton R., Głupcy, oszuści i podżegacze. Myśliciele Nowej Lewicy, tłum. F. Filipowski, Poznań 2018.

» Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, komentarz do art. 48, LEX, 2013.

» Soloch B., Wybrane problemy dotyczące podziału kompetencji pomiędzy Unię Europejską a jej państwa członkowskie w kontekście umów mieszanych, „Europejski Przegląd Sądowy”, marzec 2020, s. 8.

» Spryszak K., Wyrażenie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej – model konstytucyjny i uwa-runkowania jego realizacji, „Przegląd Konstytucyjny”, nr 3, 2019, s. 80–100.

» Spurek S., komentarz do art. 3 i art. 6, [w:] Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, red. E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, WK, 2016.

» Stanowisko Instytutu Ordo Iuris w sprawie wniosku o opinię przedstawionego przez Parlament Europejski w trybie art. 218 ust. 11 TFUE (opinia 1/19), https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/stanowisko-instytutu-ordo-iuris-w-sprawie-wniosku-o-opinie-przedstawionego#_ftnref10, do-stęp: 18 sierpnia 2020.

» Staudt K., Gender Mainstreaming: Conceptual Links to Institutional Machineries, [w:] Mainstreaming Gender, Democratizing the State, red. S.M. Rai, Manchester 2018.

» Studies in Prejudices, red. M. Horkheimer, S.H. Flowerman, [w:] T. Adorno i in., The Authoritarian Personality, t. I., New York 1950.

» Tuleja P., komentarz do art. 2, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. L. Bosek, M. Safjan, Warszawa 2016.

» U.S. Department of Justice, National Crime Victimization Survey, 1992–2000.

» Veale J.F., Reflections on Transgender Representation in Academic Publishing, „International Journal of Transgenderism”, nr 18/2, 2017, s. 121–122.

» Walinowicz K., Państwa pod lupą GREVIO – międzynarodowy monitoring z wykonywania konwen-cji stambulskiej, https://ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/GREVIO_RAPORT.pdf?fbclid=IwAR1U-hbvZHu4A9-CEHaP76Us0V1nO707x5_gGHdu9jcf6SC8xeL-YOxPmIkM, dostęp: 16 września 2020.

» Whelan R., Broken Homes and Battered Children: Study of the Relationship Between Child Abuse and Family Type, Family Education Trust, 1993.

» Wiącek M., komentarz do art. 89, [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

» Wieruszewski R., Sękowska-Kozłowska K., Opinia w sprawie zgodności przepisów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z Konstytucją RP, http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/opinia_2.pdf, dostęp: 27 grudnia 2018.

» World Health Organization, Global Health Estimates 2015: Deaths by Cause, Age and Sex, by Country and by Region, 2000–2015, Geneva 2016.

» Zalewski B., Gloss to the Judgment No 13 of The Constitutional Court of the Republic of Bulgaria issued 27 July 2018 in Sofia, „Kultura Prawna”, nr 2, 2018, s. 146–154.

» Zegarlicki J., Pewność prawa jako istotna wartość państwa prawnego, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”, nr 6/2, 2017, s. 143–166.

» Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2007.

Pozostałe strony internetowe:

» 64 Terms That Describe Gender Identity and Expression, https://www.healthline.com/health/diffe-rent-genders, dostęp: 26 lipca 2020.

» A Familiar Face. Violence in the Lives of Children and Adolescents, United Nations Children’s Fund (UNICEF), Division of Data, Research and Policy, November 2017, https://www.unicef.org/publi-cations/files/Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.pdf, dostęp: 20 sierpnia 2020.

» Brawo Słowacja! Parlament odrzucił genderową Konwencję Stambulską, 26 lutego 2020, https://www.pch24.pl/brawo-slowacja--parlament-odrzucil-genderowa-konwencje-stambulska,74222,i. html, dostęp: 22 sierpnia 2020.

» Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions ‘A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020–2025’, COM/2020/152 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CE-LEX%3A52020DC0152, dostęp: 21 sierpnia 2020.

» Council of Europe, Chart of signatures and ratifications of Treaty 005, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Status as of 18/09/2020, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures, dostęp: 15 września 2020.

» Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention) An instrument to promote greater equality between women and men (COE Factsheet), s. 4, https://rm.coe.int/ic-instrument-to-promote-gender-equality/16809ece16, dostęp: 30 lipca 2020.

» Forward Looking Strategies, https://www.un.org/womenwatch/confer/nfls/, dostęp: 21 sierpnia 2020.

» General Recommendation No. 25 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, on temporary special measures – 13 session, 2004, http://www.un.org/women-watch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(English).pdf, do-stęp: 28 lipca 2020.

» GREVIO, 1st General Report on GREVIO’s activities covering the period from June 2015 to May 2019, Council of Europe, April 2020.

» GREVIO’s (Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention), 27 września 2017, https://rm.coe.int/grevio-report-

- austria-1st-evaluation/1680759619, dostęp: 16 września 2020.

» GREVIO Baseline Evaluation Report Italy, https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evalu-ation/168099724e, dostęp: 30 lipca 2020.

» List of Genders & Sexualities, http://thepbhscloset.weebly.com/a-list-of-genders--sexualities-an-d-their-definitions.html, dostęp: 26 lipca 2020.

» Materiał prasowy z konferencji prasowej poświęconej prezentacji projektu: Konwencja o Prawach Rodziny – międzynarodowa gwarancja w obronie rodzin, https://www.ordoiuris.pl/dzialalnosc-miedzynarodowa/konwencja-o-prawach-rodziny-miedzynarodowa-gwarancja-w-obronie-rodzin, dostęp 23 sierpnia 2020.

» Official UN Ukraine Statement on Ratification of the Istanbul Convention, 27 maja 2020, https://reliefweb.int/report/ukraine/official-un-ukraine-statement-ratification-istanbul-convention, dostęp: 20 sierpnia 2020.

» Orban wzywa Europę Środkową do skupienia się wokół Polski, 20 sierpnia 2020, https://www.rp.pl/Dyplomacja/200829961-Orban-wzywa-Europe-Srodkowa-do-skupienia-sie-wokol-Polski.html, dostęp: 21 sierpnia 2020.

» Preventing and Combating Domestic Violence against Women. A learning resource for training law enforcement and justice officers, s. 2, https://rm.coe.int/16805970c1, dostęp: 30 lipca 2020.

» Preventing Violence Against Women: Article 12 Of the Istanbul Convention. A collection of papers on the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, https://rm.coe.int/168008482e, dostęp: 30 lipca 2020.

» Reservations and Declarations for Treaty No. 210 – Council of Europe Convention on preven-ting and combating violence against women and domestic violence. Declarations in force as of today Status as of 17.08.2020; https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/declarations?p_auth=4ebx9lxL, dostęp: 17 sierpnia 2020.

» Rola Rady względem umów międzynarodowych, https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/international-agreements/, dostęp: 9 września 2020.

» Romanian Rights Groups Condemn Ban on Gender Identity Studies, 17 czerwca 2020, https://www. reuters.com/article/us-romania-lgbt-rights/romanian-rights-groups-condemn-ban-on-gender-identity-studies-idUSKBN23O22G, dostęp: 20 sierpnia 2020.

» Słowacja nie ratyfikuje konwencji antyprzemocowej. Powody: Definicja małżeństwa, gender, 5 marca 2020, https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1457847,slowacja-konwencja-o-przemocy-domo-wej.html, dostęp: 22 sierpnia 2020.

» „Tęczowy piątek”. Rzecznik w obronie edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach, 11 grudnia 2018, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-w-obronie-edukacji-antydyskryminacyjnej-w-szko-lach, dostęp: 19 sierpnia 2020.

» Thousands of Croatians Protest Treaty to Protect Women, 24 marca 2018, https://www.fran-ce24.com/en/20180324-thousands-croatians-protest-treaty-protect-women, dostęp: 20 sierpnia 2020.

» Thousands Urge Ukraine’s President to Help Stop Violence Against Women, 22 lipca 2020, https://www.hrw.org/news/2020/07/22/thousands-urge-ukraines-president-help-stop-violence-again-st-women, dostęp: 20 sierpnia 2020.

» Violence – a global public health problem, https://www.who.int/violence_injury_prevention/vio-lence/world_report/en/chap1.pdf?ua=1, dostęp: 19 sierpnia 2020.

» Węgry: Parlament odrzucił w deklaracji politycznej konwencję stambulską, 5 maja 2020, https://www. gazetaprawna.pl/artykuly/1474532,wegry-parlament-odrzucil-w-deklaracji-politycznej-konwen-cje-stambulska.html, dostęp: 22 sierpnia 2020.

» World Family Declaration, http://worldfamilydeclaration.org/WFD#fn1, dostęp: 19 maja 2020.

» World Report on Violence and Health: Summary, World Health Organization, Geneva 2002, ht-tps://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf?ua, dostęp: 20 sierpnia 2020.

Akty prawne i orzecznictwo:

» Decyzja Rady (UE) 2017/865 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europej-skiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy do-mowej w odniesieniu do spraw związanych ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz Decyzja Rady (UE) nr 2017/866 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie podpisania, w imie-niu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w odniesieniu do azylu i zasady non-refoulement (Dz. U. UE L 131), 20 maja 2017, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A131%3ATOC, dostęp: 18 września 2020.

» Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemo-cy domowej (tekst polski), https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046253c, dostęp: 20 sierpnia 2020.

» Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439).

» Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).

» Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domo-wej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 961).

» Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 127).

» Opinia Trybunału Sprawiedliwości 2/94 z dnia 28 marca 1996 r. w przedmiocie przystąpienia Wspólnoty do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ECLI:EU:C:1996:140, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=99549&pageIndex=0&doclan-g=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18407309, dostęp: 9 września 2020.

» Opinia Trybunału Sprawiedliwości 2/91 z dnia 19 marca 1993 r. (Rec. str. I1061, pkt 7).

» Opinia Trybunału Sprawiedliwości 2/13 z 18 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia UE do EKPC; ECLI:EU:C:2014:2454, pkt. 180, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?do-cid=160882&doclang=PL, dostęp: 16 września 2020.

» Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Bułgarii nr 1 z 27 stycznia 2005 r. w sprawie konstytucyjnej nr 8/2004.

» Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 1987 r., sygn. akt P 2/87, OTK 1987, poz. 2.

» Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Bułgarii nr 13 z 27 lipca 2018 r.

» Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 1989 r., sygn. akt K 6/89.

» Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 1988 r., sygn. akt U 7/87.

» Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 1994 r., sygn. akt K 3/94.

» Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 3 września 1996 r., sygn. akt K 10/96.

» Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 16 grudnia 1996 r., sygn. akt U 1/96.

» Orzeczenie nr 13, Sofia 27 lipca 2018 r., https://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/Orzeczenie_nr_13_Trybuna%C5%82u_Konstytucyjnego_Bulgarii_w_sprawie_Konwencji_Stam-bulskiej_0.pdf, dostęp: 19 sierpnia 2020.

» Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, druk Sejmu VII kadencji nr 532, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/8E9C3EB0522666D-0C1257A2B00461E5A/%24File/532.pdf, dostęp: 18 sierpnia 2020.

» Protokół nr 8 dotyczący art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

» Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 891).

» Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708).

» Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Warszawa 2020, dostęp: 21 sierpnia 2020.

» Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz. Urz. UE C 306 z 17 grudnia 2007 r.).

» Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektó-rych innych ustaw (Dz. U. poz. 956).

» Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 z późn. zm.).

» Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 821 z późn. zm.).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r., poz. 729 t.j.).

» Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 t.j.).

» Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r., poz. 360 z późn. zm.).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządko-wych (Dz. U. z 2020 r., poz. 431 t.j.).

» Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755 z późn. zm.).

» Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 30 z późn. zm.).

» Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 z późn. zm.).

» Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks po-stępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 849).

» Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-pejskiej – Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) – Protokoły – Załączniki – Deklaracje dołączone do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r.).

» Wniosek o opinię przedstawiony przez Parlament Europejski w trybie art. 218 ust. 11 TFUE – opinia 1/19 (Dz. Urz. UE C z 9 grudnia 2019 r.).

» Wniosek o opinię przedstawiony przez Parlament Europejski w trybie art. 218 ust. 11 TFUE (Opi-nia 1/19), (2019/C 413/21), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:-62019CU0001&from=PL, dostęp: 18 września 2020.

» Wyrok Sądu Konstytucyjnego Republiki Łotwy z 13 maja 2004 r., sprawa nr 2004-18-0106, § 10.

» Wyrok Sądu Konstytucyjnego Republiki Łotwy z 2 listopada 2006 r., sprawa nr 2006-07-01, § 13.5.

» Wyrok I Senatu FTK z 10 października 2017 r., sygn. akt 1 BvR 2019/16.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 lutego 2005 r., sygn. akt K 48/04.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 stycznia 2000 r., sygn. akt K 7/99.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2002 r., sygn. akt K 6/02.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2000 r., sygn. akt SK 21/99.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 stycznia 1999 r., sygn. akt K 1/98.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2007 r., sygn. akt SK 61/06.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 maja 2005 r., sygn. akt K 16/04.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2005 r., sygn. akt K 18/04.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2011 r., sygn. akt SK 11/09, OTK-A 2011/4/32.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2010 r., sygn. akt K 63/07.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 marca 2000 r., sygn. akt K 27/99.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2000 r., sygn. akt K 15/99.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 marca 2000 r., sygn. akt K. 27/99.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2000 r., sygn. akt K 15/99.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 maja 1998 r., sygn. akt K 37/97.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2012 r., sygn. akt K 3/10.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 czerwca 2001 r., sygn. akt SK 6/01.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 września 1996 r., sygn. akt K 10/96.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 września 1999 r., sygn. akt K 6/98.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 maja 1998 r., sygn. akt K 37/97.

» Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2009 r., sygn. akt U 10/07.

wypowiedziec konwencje stambulską

Pobrania

Zapowiedzi

22 grudnia 2020 — zaktualizowane 22 lutego 2021

Wersje

Serie