Rola Polski w procesie powojennej odbudowy Ukrainy

Autorzy

Łukasz Bernaciński - Uniwersytet Łódzki; Przemysław Pietrzak; Marija Tkaczuk; Anna Wawrzyniak; Tomasz Woźniak; Bartosz Zalewski

Słowa kluczowe:

ukraina, polska, odbudowa, kryzys humanitarny, pomoc prawna, migracje wojenne, plan marshalla, inwestycje zagraniczne

Streszczenie

Zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej, dokonana z rażącym naruszeniem norm prawa międzynarodowego oraz pogwałceniem zasady pokojowego współżycia narodów, doprowadziła do wystąpienia w Europie wielu zjawisk i problemów nieznanych od zakończenia wojny w byłej Jugosławii, a w niektórych aspektach aż od zakończenia II wojny światowej. Zjawiska i problemy te nie ominęły Polski. Wprost przeciwnie, będąc sąsiadem Ukrainy o najwię kszym potencjale i zasobach, Polska stała się z jednej strony kierunkiem migracji milionów Ukraińców zagrożonych skutkami działań zbrojnych, a z drugiej wojskowym, ekonomicznym, społecznym oraz politycznym zapleczem dla Ukrainy, bez którego wsparcia długotrwała i żmudna obrona tego kraju prawdopodobnie nie byłaby możliwa. Od 24 lutego 2022 r. Ukrainę opuściło ponad 6,1 miliona osób, z czego więcej niż połowa, bowiem około 3,5 miliona znalazło tymczasowo lub na stałe schronienie w Polsce1. Rzeczpospolita Polska była także pierwszym krajem Unii Europejskiej, który w otwarty i zdecydowany sposób zabiegał o szerokie poparcie dla walczącej z agresorem Ukrainy. To dzię ki polskiej pomocy udzielonej na bezprecedensową skalę Ukraina mogła bronić się wystarczająco długo, by rządy państw Europy Zachodniej dostrzegły konieczność wsparcia militarnego najechanego kraju. Nie sposób więc o prowadzonej przez Ukrainę wojnie obronnej mówić bez wspomnienia o Polsce.

Rozdziały

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bis K., Rola Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności cywilnej we współczesnych konfliktach zbrojnych, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 22, II (2012).

Bonusiak W., Historia Polski (1944–1989), Rzeszów 2007. Carrasco-Gallego J.A., The Marshall Plan and the Spanish postwar economy: a welfare loss analysis, The Economic History Review”, t. 65, z. 1 (2012), https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2010.00576.x.

Doliwa-Klepacka A., Doliwa-Klepacki Z., Członkostwo w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Białystok 2008.

Gaddis J.L., Teraz już wiemy… Nowa historia zimnej wojny, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 1997.

Goldthorpe J., The Sociology of Post-Colonial Societies: Economic Disparity, Cultural Diversity and Development, Cambridge 1996, https://doi.org/10.1017/CBO9780511557897.

Hillion Ch., Overseeing the Rule of Law in the EU: Legal Mandate and Means, [w:] Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union, red. C. Closa, D. Kochenov, Cambridge 2016.

Hogan M.J., The Marshall Plan. America, Britain, and the reconstruction of Western Europe, 1947–1952, Cambridge 2005.

Judt T., Wielkie złudzenie? Esej o Europie, przeł. A. Jankowski, Poznań 2012.

Kim K., Stosunki Polski z państwami Półwyspu Koreańskiego w latach 1948–2013, Warszawa 2015 (praca doktorska).

Kiselychnyk V., Instytucja skargi konstytucyjnej w Ukrainie (uwagi na tle regulacji i praktyki polskiej), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 2 (2021).

Kochenov D., EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, Alphen aan den Rijn 2007.

Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945–2000, wyd. 5, Warszawa 2007.136

Levi N., Zarys stosunków między Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną (1948–1974), „Kwartalnik Historyczny”, t. 74, nr 4 (2017), https://doi.org/10.12775/KH.2017.124.4.04.

Mejsak R., System ochrony uchodźców w wymiarze uniwersalnym – perspekty-wa instytucjonalno prawna, [w:] „Studia Podlaskie”, t. 20, Białystok 2012, https://doi.org/10.15290/sp.2012.20.13.

Odziemkowski J., Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011.

Plan Marshalla nie istnieje w ogóle. Przyrzeczenia Dep. Stanu były naiwne i bezpodstawne. Organ wielkiego kapitału Wall Street Journal« dementuje i poucza, „Życie Warszawy”, nr 246(1032) (1947).

Problemy stosowania Konstytucji Polski i Ukrainy w praktyce, red. M. Granat, J. Sobczak, Lublin 2004.

Raś K., Tarnogórski R., Estońsko-rosyjski spór graniczny, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, nr 23 (2020), https://www.pism.pl/upload/images/artykuly/7e80d329-4da5-4210-b32d-0227d21b7922//1581592308052.pdf, dostęp: 29 kwietnia 2022 r.

Reznik O., Yakushchenko Y., Legal considerations surrounding surrogacy in Ukraine, „Wiadomości Lekarskie” 73/5 (2020).

Roberts G., Moscow and the Marshall plan: Politics, ideology and the on-set of the cold war, 1947, „Europe-Asia Studies”, Vol. 46, No. 4 (1994), https://doi.org/10.1080/09668139408412234.

Sieniow T., Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej, [w:] Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem traktatu z Lizbony, red. A. Kuś,Lublin 2010.

Stec A., Reforma samorządu terytorialnego na Ukrainie (2014–2018), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 4 (2018).

Šutova O.S., Vìlʹnì ekonomìčnì zoni âk rìznovid teritorìalʹnih podatkovih zvìlʹnenʹ, „Časopis Kiïvsʹkogo unìversitetu prava” 2013/1 [О.С. Шутова, Вільні економічні зони якрізновид територіальних податкових звільнень, „Часопис Київського університетуправа” 2013/1], http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_1/yyyyy/157.pdf, dostęp:3 maja 2022 r.

Wasilewska A., Rządowe kredyty w ramach pomocy wiązanej w polskiej polityce wspierania eksportu, „International Journal of Management and Economics”, nr 20 (2006).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 826).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1425).

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593).

Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270).

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r. (M.P. z 2016 r., poz. 716).

Zakon Ukraïni „Pro ìnvesticìjnu dìâlʹnìstʹ” (Vìdomostì Verhovnoï Radi Ukraïni (VVR), 1991, № 47, st. 646) [Закон України „Про інвестиційну діяльність” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 47, ст. 646)], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text, dostęp: 3 maja 2022 r.

Zakon Ukraïni „Pro zagalʹnì zasadi stvorennâ ì funkcìonuvannâ specìalʹnih (vìlʹnih) ekonomìčnih zon” (Vìdomostì Verhovnoï Radi Ukraïni (VVR), 1992, № 50, st. 676) [Закон України „Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 50, ст. 676)], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-12#Text, dostęp: 3 maja 2022 r.

Zakon Ukraïni „Pro režim ìnozemnogo ìnvestuvannâ” (Vìdomostì Verhovnoï Radi Ukraïni (VVR), 1996, № 19, st. 80) [Закон України „Про режим іноземного інвестування” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 19, ст. 80)], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text, dostęp: 3 maja 2022 r.

Zakon Ukraïni „Pro specìalʹnij režim ìnnovacìjnoï dìâlʹnostì tehnologìčnih parkìv” (Vìdomostì Verhovnoï Radi Ukraïni (VVR), 1999, № 40, st. 363) [Закон України „Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 40, ст. 363)], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text, dostęp: 3 maja 2022 r.

Zakon Ukraïni „Pro ìnnovacìjnu dìâlʹnìstʹ” (Vìdomostì Verhovnoï Radi Ukraïni (VVR), 2002, № 36, st. 266) [Закон України „Про інноваційну діяльність” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 36, ст. 266)], https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/40-15#Text, dostęp: 3 maja 2022 r.138

Zakon Ukraïni „Pro naukovì parki” (Vìdomostì Verhovnoï Radi Ukraïni (VVR), 2009, № 51, st. 757) [Закон України „Про наукові парки” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 51, ст. 757)], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text

Zakon Ukraïni „Pro deržavno-privatne partnerstwo” (Vìdomostì Verhovnoï Radi Ukraïni (VVR), 2010, № 40, st. 524) [Закон України „Про державно-приватнепартнерство” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 40, ст. 524)], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text, dostęp: 3 maja 2022 r.

Zakon Ukraïni „Pro ìndustrìalʹnì parki” (Vìdomostì Verhovnoï Radi (VVR), 2013, № 22, st. 212) [Закон України „Про індустріальні парки” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 22, ст. 212)], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17#Text, dostęp: 3 maja 2022 r.

Zakon Ukraïni „Pro vnesennâ zmìn do Konstitucìï Ukraïni (ŝodo strategìčnogo kursu deržavi na nabuttâ povnopravnogo členstva Ukraïni v Êvropejsʹkomu Soûzì ta v Organìzacìï Pìvnìčnoatlantičnogo dogovoru)” (Vìdomostì Verhovnoï Radi (VVR), 2019,

№ 9, st. 50) [Закон України „Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 9, ст. 50)], https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/2680-19#Text, dostęp: 3 maja 2022. Zakon Ukraïni „Pro deržavnu pìdtrimku ìnvesticìjnih proektìv ìz značnimi ìnvesticìâmi v Ukraïnì” № 1116-IX vìd 17 grudnâ 2020 roku, Golos Ukraïni ofìcìjne vidannâ vìd 12.02.2021, № 26 [Закон України „Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” № 1116-IX від 17 грудня 2020 року, Голос України офіційне видання від 12.02.2021, № 26], https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1116-20#Text, dostęp: 3 maja 2022 r.

Zakon Ukraïni „Pro osnovnì zasadi primusovogo vilučennâ v Ukraïnì ob`êktìv prava vlasnostì Rosìjsʹkoï Federacìï ta ïï rezidentìv” № 2116-IX vìd 03 bereznâ 2022 roku, Golos Ukraïni, ofìcìjne vidannâ vìd 06.03.2022, № 47 [Закон України „Проосновні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів” № 2116-IX від 03 березня 2022 року, Голос України офіційне видання від 06.03.2022, № 47], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2116-20#Text, dostęp: 3 maja 2022 r.

Zakon Ukraïni „Pro vnesennâ zmìn do Podatkovogo kodeksu Ukraïni ta ìnših zakonodavčih aktìv Ukraïni ŝodo dìï norm na perìod dìï voênnogo stanu” № 2120-IX vìd 15 bereznâ 2022 roku, Golos Ukraïni ofìcìjne vidannâ vìd 17.03.2022, № 58 [Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану” № 2120-IX від 15 березня 2022 року, Голос України офіційне видання від 17.03.2022, № 58], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text, dostęp: 3 maja 2022 r. 139

PKMU vìd 5 serpnâ 2002 r. № 1106 „Pro zahodi ŝodo pìdtrimki ìnnovacìjno-ìnvesticìjnih proekt” [ПКМУ від 5 серпня 2002 р. № 1106 „Про заходи щодопідтримки інноваційно-інвестиційних проектів”], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2002-п#Text, dostęp: 3 maja 2022 r.

PKMU vìd 29 listopada 2006 r. № 1657 „Pro vnesennâ zmìn do PKMU vìd 17 grudnâ 1999 r. № 2311 Pro porâdok rozglâdu ì reêstracìï ìnvesticìjnih ta ìnnovacìjnih proektìv, ŝo realìzuûtʹsâ za prìoritetnimi naprâmami dìâlʹnostì tehnologìčnogo parku«” [ПКМУ від 29 листопада 2006 р. № 1657 „Про внесення зміндо ПКМУ від 17 грудня 1999 р. № 2311 Про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку«”], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2311-99-п#Text, dostęp: 3 maja 2022 r.

Foreign Assistance Act of 1948, 80th Congress, Public Law 80–472. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2). Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz. Urz. UE z 2014 r., L 161/3).

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2014–2015, COM (2014) 700 – wersja ostateczna. Traktat o Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2016 r., C202/43).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę (2022/2564(RSP)).OECD, Arrangement on Officially Supported Export Credits, TAD/PG(2017)1, https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=tad/pg(2021)6, dostęp: 18 kwietnia 2022 r.

Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 517).

Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 517).

Konwencja o statusie bezpaństwowców przyjęta dnia 28 sierpnia 1954 r., https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2016/12/Konwencja_1954_PL.pdf, dostęp: 15 kwietnia 2022 r.

Konwencja o ograniczeniu bezpaństwowości uchwalona dnia 30 sierpnia 1961 r., https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2016/12/Konwencja_1961_PL.pdf, dostęp: 15 kwietnia 2022 r.

Zgromadzenie Ogólne ONZ, Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, A/RES/428(V), https://www.unhcr.org/3b66c39e1.pdf, dostęp: 15 kwietnia 2022 r.140

Europejska Służba Działań Zewnętrznych, EU-Ukraine Association Agenda to prepare and facilitate the implementation of the Association Agreement, https://eeas.europa.eu/archives/docs/ukraine/docs/st06978_15_en.pdf, dostęp: 21 kwietnia 2022 r.

Ministerstwo Finansów, Informacja dotycząca należności Skarbu Państwa z tytułu kredytów udzielonych z budżetu państwa rządom innych krajów, według stanu na 31.12.2021 r.

Torgovo-promislova palata Ukraïni, listom vìd 28.02.2022, №2024/02.0-7.1 [Торгово-промислова палата України, листом від 28.02.2022, № 2024/02.0-7.1], https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf, dostęp:3 maja 2022 r.

Verhovna Rada Ukraïni, Proekt Zakonu pro vnesennâ zmìn do Zakonu Ukraïni „Proosnovnì zasadi primusovogo vilučennâ v Ukraïnì ob'êktìv prava vlasnostì Rosìjsʹkoï Federacìï ta ïï rezidentìv” ŝodo utočnennâ okremih položenʹ [Верховна Рада України, Проект Закону про внесення змін до Закону України „Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та ї ї резидентів” щодо уточнення окремих положень], http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73971, dostęp: 3 maja 2022 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego, Finansowe wspieranie eksportu. Rządowy program, Warszawa 2015, https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Przedsiebiorstwa/Program_Rzadowy_Finansowe_Wspieranie_Eksportu.pdf, dostęp: 18 kwietnia 2022 r. Bank Światowy, IBRD Flexible Loan, https://treasury.worldbank.org/en/about/unit/treasury/ibrd-financial-products/ibrd-flexible-loan#1, dostęp: 18 kwietnia 2022 r.

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, Business Guide. Ukraine Humanitarian Crisis, https://www.connectingbusiness.org/sites/default/files/downloads/publication/UN%20Business%20Guide_Ukraine_1.pdf, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.

Business Insider, „The Telegraph”: oto jak Niemcy i Francja omijały embargo na sprzedaż broni do Rosji, https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/the-telegraph-oto-jak-niemcy-i-francja-omijaly-embargo-na-sprzedaz-broni-do-rosji/e6bhdw3, dostęp: 29 kwietnia 2022 r.

Centrum Informacji o Rynku Energii, EBOR udzielił 212 mln zł kredytu na farmę wiatrową w Zwartowie, https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/ebor-141-udzielil-212-mln-zl-kredytu-na-farme-wiatrowa-w-zwartowie, dostęp: 30 kwietnia 2022 r.

Czyż A., 53,6 mln euro wsparcia polskiego eksportu na Ukrainie, https://media.bgk.pl/82044-536-mln-euro-wsparcia-polskiego-eksportu-na-ukrainie, dostęp:18 kwietnia 2022 r.

Deloitte, Polskie spółki budowlane 2021 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży. Listopad 2021 r., Warszawa 2021, https://pzpb.com.pl/wp-content/uploads/2021/11/Raport_spolki_budowlane_2021-PL_ld.pdf, dostęp: 18 kwietnia 2022 r.

Ekonomìčna pravda, Ìnvestnânì: potencìjnì ìnvesticìï vže sâgaûtʹ 2 mìlʹârdìv dolarìv[Економічна правда, Інвестняні: потенційні інвестиції вже сягають 2 мільярдівдоларів], https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/14/677798/, dostęp: 3 maja 2022 r.

Europejski Bank Inwestycyjny, „Stand Up for Ukraine – Razem dla Ukrainy”: EBI zobowiązuje się przeznaczyć dodatkowe 4 mld EUR na wsparcie dla ukraińskich uchodźców wojennych, https://www.eib.org/en/press/all/2022-193-stand-up-for-ukraine-eib-pledges-additional-eur4-billion-to-support-ukrainian-war-refugees?lang=pl, dostęp: 20 kwietnia 2022 r.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Interactive funding adviser, https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html, dostęp: 19 kwietnia 2022 r.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Loans, https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#lp, dostęp: 19 kwietnia 2022 r.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Products and services, https://www.ebrd.com/what-we-do/products-and-services.html, dostęp: 19 kwietnia 2022 r.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Trade Facilitation Programme, https://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html, dostęp: 19 kwietnia 2022 r.

Global Compact Network Poland, Struktura, https://ungc.org.pl/o-nas/#struktura, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.

Global Compact Network Poland, Zjednoczony biznes dla Ukrainy!, https://ungc.org.pl/zjednoczony-biznes-na-rzecz-ukrainy-apel-un-global-compact-network-poland/, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.

Golovne upravlìnnâ DPS u Dnìpropetrovsʹkìj oblastì, Voênnij stan: spravlânnâ podatku na dodanu vartìstʹ [Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, Воєнний стан: справляння податку на додану вартість], https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-580308.html, dostęp: 3 maja 2022 r.

Ilu uchodźców z Ukrainy jest w Polsce? [NAJNOWSZE DANE], https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/8366607,ukraina-liczba-uchodzcow-w-polsce-najnowsze-dane.html, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.142

Ilu uchodźców z Ukrainy jest w Polsce?, https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.

Komisja Europejska, EU – Ukraine Summit: Sustained EU support for accountable and transparent governance in Ukraine, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_3948, dostęp: 21 kwietnia 2022 r.

Komisja Europejska, Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2020 r. Polska, https://www.scdn.pl/images/stories/raporty2020/DESI-2020-POLAND-lang.pdf, dostęp: 22 kwietnia 2022 r.

Komisja Europejska, Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2021 r. Polska, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-poland, dostęp: 22 kwietnia 2022 r.

Komisja Europejska, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_pl, dostęp: 20 kwietnia 2022 r.

Komisja Europejska, Overview – Instrument for Pre-accession Assistance, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance_en, dostęp: 3 maja 2022 r.

Kosiński K., Ursus znów zarobi na afrykańskich polach, https://www.pb.pl/ursus-znow-zarobi-na-afrykanskich-polach-857564, dostęp: 18 kwietnia 2022 r.

Kowalski W., Niemcy wypłacają ostatnią ratę odszkodowań za I wojnę światową, https://histmag.org/Niemcy-wyplacaja-ostatnia-rate-odszkodowan-za-I-wojne-swiatowa-4694, dostęp: 14 kwietnia 2022 r.

Kucharski B., Polska pomoc wojskowa dla Ukrainy?, https://zbiam.pl/polska-pomoc-wojskowa-dla-ukrainy/, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.

KUKE, KUKE i BGK pomagają w zagranicznej ekspansji polskich firm budowlanych, https://kuke.com.pl/wiedza/kuke-i-bgk-pomagaja-w-zagranicznej-ekspansji-polskich-firm-budowlanych, dostęp: 18 kwietnia 2022 r.

KUKE, Ukraina. Gospodarka i rynek Ukrainy; Wymiana handlowa Polska – Ukraina; Ukraina: charakterystyka rynku, https://kuke.com.pl/rynki-swiatowe/gospodarka-ukrainy, dostęp: 18 kwietnia 2022 r.

Mìnìsterstvo ekonomìki Ukraïni, Ìndustrìalʹnì parki v Ukraïnì [Міністерство економіки України, Індустріальні парки в Україні], https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini, dostęp: 3 maja 2022 r.

Mìnìsterstvo ekonomìki Ukraïni, Normativno-pravovì akti [Міністерство економікиУкраїни, Нормативно-правові акти], https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c5fe4de5-3213-413e-ac82-71fef98f6933&title=OznakiDerzhav-noprivatnogoPartnerstva, dostęp: 3 maja 2022 r. 143

Mìnìsterstvo ekonomìki Ukraïni, Zagalʹnij oglâd deržavno-privatnogo partnerstwa [Міністерство економіки України, Загальний огляд державно-приватного партнерства], https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=311dfbfa-b31a-425f-8cff-428f450c7a0f&tag=SutnistDerzhavnoprivatnogoPartnerstva, dostęp: 3 maja 2022 r.

Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Naukovì parki [Міністерство освіти і науки України, Наукові парки], https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/naukovi-parki, dostęp: 3 maja 2022 r.

Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Tehnologìčnì parki [Міністерство освіти і науки України, Технологічні парки], https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/tehnologichni-parki, dostęp: 3 maja 2022 r.

Najwyższa Izba Kontroli, NIK o udziale Polski w tworzeniu i budowie Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Angoli, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/udzial-polski-w-budowie-akademii-rybolowstwa-i-nauk-o-morzu-w-angoli.html, dostęp: 30 kwietnia 2022 r.

Narodowy Bank Polski, Ogromne wsparcie dla Ukrainy ze strony NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2022/swap-nbu.html, dostęp: 18 kwietnia 2022 r.

OECD, Export credits, https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/, dostęp: 18 kwietnia 2022 r.

Ojczyk J., Wniosek Ukrainy o przyjęcie do UE już rozpatrywany, https://www.prawo.pl/prawo/czy-ukraina-wejdzie-do-ue,513712.html, dostęp: 11 kwietnia 2022 r.

Pielach M., Skup hrywny to nie jest pomoc humanitarna, https://www.obserwator-finansowy.pl/bez-kategorii/rotator/skup-hrywny-to-nie-jest-pomoc-humanitarna/,dostęp: 10 maja 2022 r.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, IBRD – dalsze informacje, https://www.paih.gov.pl/index/?id=82138b11a724b94d18df2e083d8b7b55, dostęp: 18 kwietnia 2022 r.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Mongolia zaprasza do udziału w przetargach, https://www.paih.gov.pl/20210429/przetargi_mongolia, dostęp: 18 kwietnia 2022 r. Polska Agencja Prasowa, Eksperci na EKF: Polska musi skorzystać z „drugiego Planu Marshalla”, https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/eksperci-na-ekf-polska-musi-skorzystac-z-drugiego-planu-marshalla, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.

Polska Agencja Prasowa, Rafał Trzaskowski: Warszawa przyjęła 300 000 uchodźców z Ukrainy, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1119514%2Crafal-trzaskowski-warszawa-przyjela-ok-300-tys-uchodzcow-z-ukrainy.html, dostęp: 15 kwietnia 2022 r.

Polski Instytut Ekonomiczny, Warnomics. Gospodarcze koszty inwazji Rosji i Białorusi na Ukrainę, red. J. Nowak, M. Wieteska, Warszawa (marzec) 2022, https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2022/04/PIE-Raport_Warnomics.-Gospodarcze koszty_2022.pdf, dostęp: 21 kwietnia 2022 r.144

Polski Instytut Ekonomiczny, Zamiast rekomendacji – koszty odbudowy Ukrainy, [w:] Tegoż, Warnomics. Gospodarcze koszty inwazji Rosji i Białorusi na Ukrainę, red. J. Nowak, M. Wieteska, Warszawa (marzec) 2022, s. 51, https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2022/04/PIE-Raport_Warnomics.-Gospodarcze-koszty_2022.pdf, dostęp: 20 kwietnia 2022 r.

Pomoc finansowa UNHCR dla osób z Ukrainy, https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/pomoc-finansowa-unhcr-dla-osob-z-ukrainy.html, dostęp: 15 kwietnia 2022 r.

Program Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju, [w:] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Program-Narodow-Zjednoczonych-na-rzecz-Rozwoju;3962495, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, EU-Ukraine summit, Brussels, 24 November 2016, https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/11/24/, dostęp: 21 kwietnia 2022 r.

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Plan odbudowy dla Europy, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-recovery-plan, dostęp: 3 maja 2022 r.

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Ukraina: 17 mld EUR z unijnych funduszy, by pomóc uchodźcom, https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/04/04/ukraine-council-unlocks-17-billion-of-eu-funds-to-help-refugees, dostęp: 3 maja 2022 r.

Rakić D., Europejski Bank Inwestycyjny, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/17/europejski-bank-inwestycyjny, dostęp: 20 kwietnia 2022 r.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej GOV.PL, „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2021–2030. Solidarność dla rozwoju” przyjęty, https://tiny.pl/96njt, dostęp: 17 kwietnia 2022 r.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej GOV.PL, Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju, https://www.gov.pl/web/finanse/europejski-bank-odbudowy-i-rozwoju-miedzynarodowe-instytucje-finansowe, dostęp: 19 kwietnia 2022 r.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej GOV.PL, Plan współpracy rozwojowej w 2022 r. przyjęty, https://www.gov.pl/web/polskapomoc/plan-wspolpracy-rozwojowej-w-2022-r-przyjety, dostęp: 17 kwietnia 2022 r.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej GOV.PL, Polska kontynuuje wsparcie dla Ukrainy w walce z pandemią COVID-19, https://www.gov.pl/web/ukraina/polska-kontynuuje-wsparcie-dla-ukrainy-w-walce-z-pandemia-covid-19, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej GOV.PL, Polskie rządowe kredyty eksportowe przeznaczone na finansowanie dostaw z Polski, https://www.gov.pl/web/finanse/kredyty-rzadowe-wspieranie-eksportu, dostęp: 18 kwietnia 2022 r.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej GOV.PL, Wsparcie humanitarne dla Ukrainy i Mołdawii, https://www.gov.pl/web/polskapomoc/wsparcie-humanitarne-dla-ukrainy-i-moldawii, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej GOV.PL, Wykaz umów międzyrządowych, https://www.gov.pl/web/finanse/wykaz-umow-miedzyrzadowych-kredyty-rzadowe, dostęp: 18 kwietnia 2022 r.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej GOV.PL, Wyniki konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2021”, https://dane.gov.pl/en/dataset/1207,konkursy-departamentu-wspolpracy-rozwojowej-msz/resource/34247/table, dostęp: 18 kwietnia 2022 r.

Siarkiewicz A., Standardy i co dalej?, https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/standardy-i-co-dalej/, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.

Siegfried K., Pomoc finansowa UNHCR daje nadzieję uchodźcom z Ukrainy przybywającym do Polski, https://www.unhcr.org/pl/13759-pomoc-finansowa-unhcr.html, dostęp: 15 kwietnia 2022 r.

Siemonczyk G., Zaangażowanie EBOiR w Ukrainie, Polsce i regionie ośmieli innych inwestorów, https://www.parkiet.com/banki/art35876291-zaangazowanie-eboir-w-ukrainie-polsce-i-regionie-osmieli-innych-inwestorow, dostęp: 30 kwietnia 2022 r.

Stańczyk M., Prezes Banku Światowego podczas wizyty w Polsce: Przekażemy Ukrainie około 1,5 mld dolarów, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8400194,prezes-banku- swiatowego-przekazemy-ukrainie-15-mld-dolarow.html, dostęp: 18 kwietnia 2022 r.

Starzewski Ł., RPO pyta MSWiA o ratyfikację konwencji dotyczących praw bezpaństwowców, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-pyta-mswia-o-ratyfikacje-konwencji-dotyczacych-praw-bezpanstwowcow, dostęp: 15 kwietnia 2022 r.

Sushko O. i in., EU-Ukraine Association Agreement: Guideline for Reforms, Konrad Adenauer Stiftung – Institute for Euro-Atlantic Cooperation, KAS Policy paper 20, Kyiv 2012, https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3fe7c9ce-c727-8fcb-a0f4-2620a59a5341&groupId=252038, dostęp: 11 kwietnia 2022 r.

Transparency International, Corruption perception index, https://www.transparency.org/en/cpi/2021, dostęp: 21 kwietnia 2022 r.

Ukraina: Konwój humanitarny z pomocą dla uchodźców, https://pcpm.org.pl/pomoc-humanitarna/ukraina-konwoj-humanitarny-z-pomoca-dla-uchodzcow, dostęp:16 kwietnia 2022 r.

UNDP, Funding. Allocations, https://www.undp.org/funding/funding-windows/allocations, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.

UNDP, Funding. Overview, https://www.undp.org/funding, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.

UNDP, Our mission, our goals, our mandate, https://www.undp.org/about-us, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.

UNDP, UNDP launches new programme adress socio-economic impact Ukraine caused by the war, https://www.undp.org/press-releases/undp-launches-new-programme-address-socio-economic-impact-ukraine-caused-war, dostęp:16 kwietnia 2022 r.

UNHCR Polska, Broszura informacyjna Programu Pomocy Finansowej UNHCR w Polsce dla osób przybyłych z Ukrainy, https://help.unhcr.org/poland/wp-content/uploads/sites/92/2022/03/Slide3.jpg, dostęp: 15 kwietnia 2022 r.

UNHCR Polska, Polska przyjęła ponad dwa miliony uchodźców z Ukrainy – komunikat prasowy, https://www.unhcr.org/pl/13653-polska-przyjela-ponad-dwa-miliony-uchodzcow-z-ukrainy-komunikat-prasowy.html, dostęp: 16 kwietnia 2022 r.

UNHCR Polska, UNHCR otwiera w Krakowie centrum wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy, https://www.unhcr.org/pl/13785-unhcr-otwiera-w-krakowie-centrum-wsparcia-finansowego-dla-uchodzcow-z-ukrainy.html, dostęp: 15 kwietnia 2022 r.

W Polsce jeden z najniższych wskaźników przestępstw w Unii Europejskiej, https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/206040,W-Polsce-jeden-z-najnizszych-wskaznikow-przestepstw-w-Unii-Europejskiej.html, dostęp: 21 kwietnia 2022 r.

Ziarnicki J., „Duma Angoli” – poznaj kulisy niezwykłego przedsięwzięcia, https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/duma-angoli-poznaj-kulisy-niezwyklego-przedsiewziecia,527763, dostęp: 30 kwietnia 2022 r

obraz okladki - polska ukraina na mapie europy

Pobrania

Zapowiedzi

30 grudnia 2022