Prawa poczętego pacjenta: Zagadnienia interdyscyplinarne, teoria i praktyka

Autorzy

Błażej Kmieciak; Martyna Łaszewska-Hellriegel; Ewa Dmoch-Gajzlerska; Marek Kawa; Beata Krajewska; Barbara Mazurkiewicz; Agnieszka Nowacka; Maria Rabiej; Janusz Roszkiewicz; Krzysztof Smykowski; Krzysztof Urban; Iwona Wrześniewska-Wal

Słowa kluczowe:

prawa pacjenta, dziecko poczęte, ciąża, ochrona życia

Streszczenie

Artykuły składające się na niniejszą monografię stanowią zapis doświadczeń oraz refleksji specjalistów zajmujących się zarówno medycyną i prawem, jak i psychologią, pedagogiką, etyką oraz teologią. Z jednej zatem strony ukazywane są uwagi dotyczące prawnego kontekstu funkcjo-nowania dziecka poczętego jako pacjenta. W ujęciu tym poddane zostały analizie obecne formalne rozwiązania. Jednocześnie wskazano na konkretne propozycje de lege ferenda. Perspektywa ta uwidacznia się również w refleksjach autorów odnoszą-cych się do współczesnych wyzwań społecznych, w sposób bezpośredni związanych z okresem ciąży. Z drugiej natomiast strony w przedstawionym opracowaniu nie pominięto aspektów praktycznych analizowanych zagadnień, co objawia się przede wszystkim w prezentacji wybranych dylematów, problemów oraz wyzwań, przed którymi stoi niejednokrotnie personel medyczny, podejmujący starania o zdrowie i życie matki oraz dziecka poczętego. Zagadnienie to ukazywane jest z perspektywy głównego wątku książki, jakim są prawa poczętego pacjenta. 

Rozdziały

Downloads

Download data is not yet available.
Prawa poczętego dziecka. Zagadnienia interdyscyplinarne, teoria i praktyka, red. B. Kmieciak

Zapowiedzi

28 lutego 2021